कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Categories

  • Google Ad

कृषी नियतकालिकं यादी

Posted by Sandeep Shelke on 17th October 2012

सूचना: खालील नियतकालिकांची यादी हि पूर्ण नाही. तसेच दिलेला क्रम हा गुणवत्ता दर्शक नसून केवळ अनुक्रमांक आहे. आभार 

अ.क्रं. नियतकालिक संपर्क क्रमांक शहर पत्ता संकेतस्थळ
दैनिक
अग्रोवन ०२३०-२४६८३८३/८४ कोल्हापूर सकाळ पेपर्स मर्या, डी४, एमआयडीसी,
शिरोली, कोल्हापूर – ४१६१२२
http://www.agrowon.com/Agrowon/index.htm
साप्ताहिक
आधुनिक किसान 8087066696/

9821374626

पुणे 3-4 संगम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, पुणे आरटीओजवळ
मासिक
लोकराज्य ०२२-२२८८२८८८ मुंबई माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय,
नवीन प्रशासन भवन, मुंबई – ३२
http://apps.dgipr.maharashtra.gov.in/lokrajya/termsncondition.aspx
http://dgipr.maharashtra.gov.in/main.aspx
अग्रो वार्ता ०७७२२०२५१४२ अहमदनगर  डब्ल्यू १६, एमआयडीसी,  सुपेकर कॅन्टीन जवळ, अहमदनगर – ४१४१११ agrowarta@gmail.com
आरसीएफ पत्रिका ०२२-२५५२३०७२/७३ मुंबई आरसीएफ, प्रियदर्शनी, आठवा मजला, सीआरएम
विभाग, पश्चिम एक्ष्प्रेस, सायन, मुंबई – २२
http://www.rcfltd.com/index.php/products/rcf-sheti-patrika
योजना ०२२-२७५६६५८२ नवी मुंबई बी विंग, केंद्रीय सदन, सेक्टर क्रमांक १०,
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई–१४
http://yojana.gov.in/hindi/default.asp
शेतकरी ०२०-२५५३७३३१ पुणे कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य कृषीभवन,
दुसरा मजला, शिवाजीनगर, पुणे – ०५
http://mahaagri.gov.in/Publications/Shetkari.aspx
कृषीपणन ०२०-२४२६११९०/८२९७ पुणे महाराष्ट्र राज्य कृषीपणन मंडळ पुणे,
प्लॉट आर७, मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ३७
अन्नदाता ०८४१५-२४६५५५ हैदराबाद युकेएमएल इमारत, दुसरा मजला,
रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद – ५०१५१२
आदर्शगाव ०२०-२५५३७८६६ पुणे आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती,
कृषीभवन, शिवाजीनगर, पुणे-५
धान्यलक्ष्मी ०२४०-२३२८३३८ औरंगाबाद श्री राजलक्ष्मी प्रकाशन, ६, विपुल अपा,
अपेक्स रुग्णालय, गादिया पार्क, औरंगाबाद
१० शरद कृषी ०२०-२५३३१२२ पुणे अ३, गुरुकृपा अपा, न.ता. वाडी,
शिवाजीनगर, पुणे – ५
http://www.citaworld.org
११ शेतीप्रगती ०२३१-६४५४३२५ कोल्हापूर तेजस प्रकाशन, ट्रेड सेंटर, स्टे. रोड,
नवी शाहूपुरी, कोल्हापूर – ४१६००१
http://shetipragati.blogspot.in
१२ उद्योजकता ०२४०-२३६१२२३ औरंगाबाद महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, अ३८,
एमआयडीसी, स्टे जवळ, औरंगाबाद – ५
http://mced.nic.in/Udyojak_Menu/eUdyojakSubscription.aspx
१३ कृषी व्यासपीठ ०२०-२४४५२९३१ पुणे ४२८/क, मराठे पेलेस, शनिवार पेठ, पुणे – ३०
१४ बळीराजा ०२०-२४४७३२२५
/५२५४०
पुणे बळीराजा कृषी विज्ञान प्रकाशन,१३८४,
शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे – २
१५ महिला विकास ०२४१-३०९०५३३/
९३२५१०७००५
अहमदनगर महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळ, आव्हाड इमारत,
ओबेरॉय हॉटेल समोर, सावेडी रोड, अहमदनगर-८
१६ किसान शक्ती ०२३१-२६९२१७१/
९४२२५१३९४६
कोल्हापूर १४०३इ, शाहूनगर, राजारामपुरी, कोल्हापूर – ८ http://supplyindia.in/KISANSHAKTI8494
१७ गोडवा ०२०२४४२८५५५/५४
९४२२०८३०९५/

९९२२९००८५८

पुणे ५, तिसरा मजला, लक्ष्मीनारायण अपा,
लक्ष्मीनारायण थेटर जवळ, स्वारगेट, पुणे – ९
गोडवा मासिक

गोडवा प्रकाशन

१८ कृषी निर्णय ९८२२३४७३४८ अहमदनगर पत्रकार चौक, हनुमान मंदिराजवळ, चांदा
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर – ४१४६०६
 krushinirnay@gmail.com
१९ आमची माती आमची माणसं ९२०९५९९६८६/

९८५०१८७१२४

नाशिक साई टॉवर, १ ला मजला, वकीलवाडी, पो.बॉक्स.नं.२४, जिपीओ, नाशिक- १ www.amamindia.com

sanjayjadhav19@gmail.com

२० शेतीमित्र ०२१८४२२३३३६
९३७००७२१२४
बार्शी शेतकरी निवास, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवार, तुळजापूर रोड, बार्शी, जिल्हा सोलापूर – ४१३४०१ shetimitramagazine03@gmail.com
२१ वनराई ०२०-२४४२०३५१/
२४४२९३५१
७५०७२४७७७७/
७७२००५६७३८
पुणे ४९८, अदित्य रेसिडेन्सी, मित्रमंडळ चौक, पर्वती, पुणे-०९ editor.vanarai@gmail.com

www.vanarai.com

२२ किसानवाडी ९७६२६८५४९९
९७६२६८५३९९
नाशिक ७, दुसरा मजला , राधाकृष्ण अपार्टमेंट,
वैभव कॉलनी, राजीव नगर,
नाशिक – ४२२००९
info@kisanwadi.com

www.kisanwadi.com

त्रैमासिक
श्री सुगी ०२४२६-२४३३७६ राहुरी जन संपर्क अधिकारी, महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा. अहमदनगर
http://mpkv.mah.nic.in/EXTNEDU.HTM
सिंचन पुणे महाराष्ट्र सिंचन विकास पाटबंधारे संशोधन व
विकास संचालनालय, ८ मोलेदिना रोड, पुणे-१
महाबीज वार्ता ०७२४-२२५९११६ अकोला महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्या.,
महाबीज भवन, कृषीनगर, अकोला-४४४१०४
इंडिअन होर्टीकल्चर ०११-२५८४३६५७ नवी दिल्ली इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च,
कृषी अनुसंधान भवन, पुसा, नवी दिल्ली-११००१२
http://www.icar.org.in/node/217
महाराष्ट्र कृषिवर्धिनी ०२०-२४२६४६४१/६६३०३, ९५५२५१८२४४ पुणे अॅक्शन फॉर अॅग्रिकल्चरल रिन्युअल इन
महाराष्ट्र (अफार्म), बि.नं. २/२३, अ-ब,
रायसोनी पार्क, मार्केट यार्ड, पुणे – ३७
admin@afarm.org

www.afarm.org

वार्षिक
कृषीदर्शनी ०२४२६-२४३३७६ राहुरी जन संपर्क अधिकारी, महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा. अहमदनगर
http://mahaagri.gov.in/level3detaildisp.aspx?id=8&subid=7&sub2id=3

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in भारत, मराठी, शेती | 47 Comments »

 
%d bloggers like this: