कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Categories

  • Google Ad

महाराष्ट्र राज्य कृषी विषयक संकेतस्थळांची यादी

Posted by Sandeep Shelke on 3rd September 2012

कृषी शिक्षण व संशोधन संस्था:

१. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद
२. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
३. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
४. मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी
५. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

ऑनलाईन बाजार भाव:

१. कृषी पणन मंडळ
२. आजचा बाजारभाव
३. शेती माल माहिती
४. शेती देवाणघेवाण 

कृषी आकडेवारी:

१. कृषी गणना
२. पर्जन्यमान
३. पिक पेरणी
४. पिक सांख्यिकी

महत्त्वपूर्ण कृषी व्यावसायिक संस्था आणि योजना:

११. महाराष्ट्र शासन
१२. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ
१३. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, अॅग्रीकल्चर
१४. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, अमरावती
१५. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, महाराष्ट्र राज्य
१६. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
१७. छोट्या शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ
१८. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित

जर काही दुवे चुकेचे असतील अथवा काम करत नसतील तर कळविणे. अजून काही दुवे तुमच्याकडे असतील तर कळविणे.

जय भारत!

संबंधित लेख – कृषी विज्ञान केंद्रांची यादी

Tags: , , , ,
Posted in मराठी, शेती | 7 Comments »

 
%d bloggers like this: